Prenájom výpočtovej techniky

 
Helpdesk0902 198 198
 
SK EN

Obchodné podmienky

1 DEFINÍCIE
V týchto všeobecných obchodných podmienkach nasledujúce slová a výrazy budú mať tieto významy: "Spoločnosť" znamená IT Rental s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 67826/B s registrovaným sídlom Vyšehradská 12, Bratislava 851 06. "Zákazník" znamená zákazník Spoločnosti, ktorý si prenajíma alebo kupuje zariadenia v zmysle Zmluvy: "Zmluva" znamená zmluvu medzi zmluvnými stranami na prenájom alebo predaj zariadenia, a to na základe cenovej ponuky respektíve objednávky a potvrdenia objednávky od Spoločnosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto všeobecné obchodné podmienky: "Zariadenie" znamená zariadenie, ktoré Spoločnosť prenajíma alebo predáva Zákazníkovi v zmysle Zmluvy: "Cenová ponuka" znamená cenovú ponuku Spoločnosti: a "Objednávka" znamená objednávku od Zákazníka. 
2 VŠEOBECNE
2.1 Spoločnosť súhlasí s prenájmom respektíve predajom zariadenia v súlade so Zmluvou a so všeobecnými obchodnými podmienkami.
2.2 Poskytnutie cenovej ponuky od Spoločnosti a potvrdenie objednávky Spoločnosťou je uskutočnené pod podmienkou, že Zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy bez ohľadu na čokoľvek uvedené v opačnom zmysle vo všeobecných obchodných podmienkach Zákazníka alebo v podmienkach, na ktoré sa Zákazník odvoláva, pokiaľ tieto nie sú výslovne obmenené splnomocneným zástupcom Spoločnosti v písomnej forme.
2.3 S výnimkou článku 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, žiadny zamestnanec, zástupca alebo iný predstaviteľ Spoločnosti nie je oprávnený zriecť sa práv Spoločnosti v rámci týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ústne či iným spôsobom meniť tieto všeobecné obchodné podmienky.
2.4 Objednávky prijaté na základe cenovej ponuky alebo akokoľvek inak musia byť písomne potvrdené Spoločnosťou. Spoločnosť môže prijať objednávku v písomnej forme, telefonicky, faxom alebo cez internet, avšak objednávka je záväzná len v tom prípade, že zákazník obdrží písomné potvrdenie objednávky od spoločnosti IT Rental.
3 PRENÁJOM ZARIADENIA 
3.1 Podmienky prenájmu 
a Minimálna doba prenájmu je jeden deň a poplatok za ňu musí byť uhradený i v prípade, že je zariadenie vrátené pred ukončením tohto obdobia.
b Ak zákazník súhlasí s minimálnou dobou prenájmu, na základe ktorej je stanovený poplatok za prenájom, v prípade ukončenia prenájmu pred skončením tohto obdobia sa bude cena účtovať na základe skutočne dosiahnutej minimálnej doby prenájmu. Týždeň sa v tomto prípade myslí 7 kalendárnych dní.
c Ak doba prenájmu prekročí na začiatku dohodnuté minimálne obdobie stanovené zmluvou, poplatok za prenájom bude narastať podľa rovnakej sadzby, kým zákazník neoznámi nový dátum vyzdvihnutia/minimálnu dobu prenájmu. Až vtedy poplatok za prenájom poklesne tak, aby odrážal presiahnutú dobu prenájmu.
d V prípade miestneho bezplatného doručenia sa za začiatok doby prenájmu považuje deň, keď je zariadenie dodané od spoločnosti/vyzdvihnuté v spoločnosti IT Rental, a to nasledovným spôsobom (ak sa nedohodne inak). Ak sa zariadenie doručí/vyzdvihne predpoludním, doba prenájmu začína v daný deň. Ak sa zariadenie doručí/vyzdvihne popoludní, doba prenájmu začína na druhý deň.
e Ak sa na zákazníka nevzťahuje bezplatné doručenie a zariadenie je doručené prostredníctvom dopravcu, začiatok a ukončenie doby prenájmu sa stanovuje nasledovným spôsobom. V prípade štandardného doručenia na druhý deň predpoludním (s výnimkou dodávky v sobotu), doba prenájmu začína deň po expedícii. V prípade doručenia v sobotu na žiadosť zákazníka, doba prenájmu začína deň po expedícii. V prípade doručenia prostredníctvom zákazníkom dohodnutého/vyžiadaného dopravcu, doba prenájmu začína deň po expedícii.
f V prípade miestneho bezplatného vyzdvihnutia sa za ukončenie prenájmu považuje deň, keď je zariadenie vyzdvihnuté/doručené do spoločnosti alebo spoločnosťou IT Rental, a to nasledovným spôsobom. Ak je zariadenie vyzdvihnuté/doručené predpoludním, doba prenájmu končí predchádzajúci deň. Ak je zariadenie vyzdvihnuté/doručené popoludní, doba prenájmu končí daným dňom. V prípade miestneho vyzdvihnutia sa za koniec doby prenájmu považuje deň, keď zákazník oznámi, že zariadenie je pripravené na vyzdvihnutie, t. j. predpoludním alebo popoludní.
g Ak sa na Zákazníka nevzťahuje bezplatné doručenie a zariadenie vyzdvihne dopravca IT Rental, ukončenie doby prenájmu sa stanovuje nasledovným spôsobom. Doba prenájmu končí v deň, keď je zariadenie vyzdvihnuté. Ak zariadenie vráti dopravca zákazníka, doba prenájmu končí deň pred prijatím v spoločnosti IT Rental. 
h V prípade zahraničného prenájmu môžu strany uzavrieť zvláštne dojednanie stanovujúce začiatok a koniec doby prenájmu so zreteľom na čas doručenia. Dané dohody budú podľa jednotlivých prípadov uzatvárať zamestnanci IT Rental.
i V prípade, že sa zariadenie vracia kvôli nefunkčnosti prostredníctvom dopravcu zákazníka, je zákazník povinný uistiť sa, že je zariadenie doručené, v opačnom prípade sa mu budú účtovať ďalšie poplatky za prenájom.
j Ak zariadenie nemôže byť doručené zákazníkovi/ vyzdvihnuté od zákazníka z akýchkoľvek príčin, avšak bez zavinenia dopravcu, doba prenájmu začína v deň, keď malo byť zariadenie doručené zákazníkovi a končí sa deň pred prevzatím spoločnosťou IT Rental.
k Ak Zariadenie nemôže byť vyzdvihnuté od zákazníka/doručené zákazníkovi z dôvodu jeho neprítomnosti/neschopnosti prijať/odovzdať zariadenie, všetky dodatočne vzniknuté náklady, a to vrátane, nie však výlučne nezaplatených poplatkov za vyzdvihnutie, nákladov na dodatočné doručenie a dodatočných nákladov prenájmu zaplatí zákazník.
3.2 Poplatky za prenájom
a Poplatky za prenájom sú uvedené v cenníku prenájmu zariadení Spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo písomným oznámením Zákazníkovi meniť poplatky za prenájom Zariadení, ktoré sú už v prenájme.
b Minimálna doba prenájmu je jeden deň.
c Cenové ponuky musí Spoločnosť po prijatí objednávky potvrdiť. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek náhodné chyby a/alebo vypustenia a cenové ponuky alebo faktúry.
d Poplatky za prenájom sú stanovené podľa uváženia Spoločnosti. Spoločnosť však nezmení poplatky za prenájom uvedené v cenovej ponuke za podmienky, že objednávka je prijatá do 30 dní od dátumu cenovej ponuky, ak Spoločnosť písomne neoznámi inak.
e Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť poplatky za prenájom, ak sa zmenia podmienky v čase od dátumu cenovej ponuky do termínu doručenia.
f Poplatky za prenájom uvedené v cenovej ponuke ako "FOB Foreign Port" nezahŕňajú CIF, poplatky za colné odbavenie, daň z pridanej hodnoty ani žiadne iné dane, clá alebo poplatky za doručenie, ktoré sa účtujú zvlášť.
g Zákazník sa vzdáva akýchkoľvek a všetkých existujúcich a budúcich nárokov a práv ohľadne započítania protipohľadávok za poplatky za prenájom alebo akékoľvek iné poplatky (vrátane úrokov) splatné podľa tejto Zmluvy a zaväzuje sa k úhrade poplatkov za prenájom a akýchkoľvek iných splatných záväzkov podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na akékoľvek nároky ohľadne protipohľadávok alebo protinároky na strane Zákazníka voči Spoločnosti.
3.3 Vlastníctvo
Zariadenie zostáva vo vlastníctve Spoločnosti a Zákazníkovi je poskytované výhradne na prenájom. Spoločnosť môže poskytnúť Zákazníkovi zariadenie na odpredaj.
3.4 Povinnosti Zákazníka
Počas trvania Zmluvy sa Zákazník zaväzuje:
a stále mať zariadenie na adrese doručenia, ktorá je uvedená v Zmluve, nepremiestňovať ho z tejto adresy bez predchádzajúceho písomného oznámenia Spoločnosti o zmene miesta určenia a v žiadnom prípade nedovoliť prenos zariadenia do akejkoľvek krajiny, ktorú zakazuje Ministerstvo hospodárstva.
b nepostúpiť Zmluvu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
c povoliť splnomocnenému zástupcovi Spoločnosti v akomkoľvek primeranom čase vstup do priestorov alebo na plavidlo, kde je možné vykonať kontrolu, údržbu, opravu alebo testovanie zariadenia.
d na požiadanie zaplatiť Spoločnosti všetky náklady, poplatky a výdavky, ktoré vznikli z dôvodu porušenia ktorejkoľvek zo všeobecných obchodných podmienok, a to vrátane, nie však výlučne, všetkých nákladov, poplatkov a výdavkov vzniknutých z dôvodu zisťovania umiestnenia Zariadenia.
e prevziať plnú zodpovednosť a primeranú starostlivosť o zariadenie, udržiavať ho v dobrom stave a nevystavovať ho nesprávnemu používaniu (s výnimkou normálneho opotrebovania) a nahradiť Spoločnosti škody v prípade akejkoľvek straty alebo poškodenia zariadenia.
f dôkladne dodržiavať všetky inštrukcie a návody na používanie, ktoré Spoločnosť doručí spolu so zariadením.
g podniknúť všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby v prípade správneho používania zariadenia vylúčil akékoľvek riziko poškodenia zdravia a zaistil jeho bezpečnosť.
h zabezpečiť, aby sa zariadenie používalo vhodným spôsobom a osobami, ktoré ho vedia náležite obsluhovať.
i umožniť Spoločnosti kontrolu a/alebo opravu zariadenia na základe oznamu.
j uchovať na zariadení identifikačné číslo, značku alebo akýkoľvek štítok Spoločnosti a akéhokoľvek výrobcu, ktoré sa nachádzajú, alebo by sa mali nachádzať na zariadení.
k na vlastné náklady vybaviť a udržiavať náležité poistenie zariadenia, ktoré vyhovuje Spoločnosti. Poistenie musí pokrývať všetky straty a poškodenia zariadenia a všetky s tým súvisiace riziká vo vzťahu k tretím stranám. Poistenie musí začať od času a dátumu expedície, trvať počas celej doby prenájmu až do a vrátane dňa, keď je zariadenie doručené späť a prijatie písomne potvrdené Spoločnosťou. Spoločnosť má právo vyžiadať si doklad o výške poistného krytia pred začatím doby prenájmu alebo kedykoľvek počas jej trvania. V prípade straty zariadenia alebo takého rozsahu poškodenia, že oprava je neekonomická, a ak plná náhrada bola vyúčtovaná Zákazníkovi a on ju vyplatil, takto poškodené zariadenie sa stáva vlastníctvom Zákazníka (alebo jeho poisťovne). IT Rental môže po vlastnom uvážení ponúknuť Zákazníkovi odkúpenie odpísaného zariadenia za cenu, na ktorej sa dohodnú. Ak takto poškodené zariadenie Spoločnosť neodkúpi, Zákazník (alebo jeho poisťovňa) musí do 7 dní zariadenie odstrániť z priestorov Spoločnosti. Po prekročení tejto doby musí zaplatiť poplatky za skladovanie vo výške 3 EUR/deň/kus.
l písomne oznámiť Spoločnosti akúkoľvek stratu, poškodenie alebo iné škody na zariadení a na požiadanie nahradiť Spoločnosti škody do 30 dní od vyskytnutia týchto udalostí. Spoločnosť Zákazníkovi účtuje plný poplatok za prenájom Zariadenia, kým neprijme túto platbu. Zákazník je podľa tohto ustanovenia povinný zaplatiť plné náklady na výmenu zariadenia.
m nepredať, nepostúpiť, neprenajať ďalej, nepresunúť alebo nezaťažiť/nezaložiť zariadenie alebo ktorúkoľvek jeho časť ako svoj majetok alebo Zmluvu alebo jej časť počas celej doby prenájmu.
n nerobiť nijaké zmeny, modifikácie alebo technické úpravy na zariadení a v súlade s článkom 3.6 sa nesmie pokúšať ho opraviť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť plné náklady spojené s náhradou v prípade, že nevráti Spoločnosti akúkoľvek položku alebo nenahraditeľný materiál.
o žiadnym činom alebo nedodržaním svojich záväzkov nedopustiť, aby sa zariadenie stalo predmetom zabavenia, exekúcie alebo iných právnych úkonov alebo aby bol vymenovaný jeho správca alebo podaný návrh na vymenovanie správcu zariadenia
p platiť všetky clá a dane týkajúce sa zriadenia včas.
q zabezpečiť, že na základe podmienok žiadnej hypotéky, bremena alebo dlžobného úpisu alebo vo vzťahu k zákazníkovým aktívam alebo k akýmkoľvek priestorom alebo plavidlu, kde je zariadenie nainštalované alebo skladované, nevznikajú a nie sú uplatniteľné v súčasnosti alebo v budúcnosti žiadne práva vzťahujúce sa na zariadenie bez ohľadu na to, že zariadenie tam môže byť alebo bude pevne zabudované. Zákazník súhlasí s tým, že Spoločnosť má právo občas upovedomiť veriteľa o prenájme zariadenia a o týchto všeobecných obchodných podmienkach, ak to uzná za vhodné.
r po ukončení doby prenájmu vrátiť zariadenie Spoločnosti nezaťažený nijakým dlhom, v dobrom stave, kompletne v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom Akékoľvek chýbajúce príslušenstvo a/alebo obaly/škatule, ktoré nebude vrátené do 7 dní od ukončenia doby prenájmu, sa bude účtovať. Pri vrátení zariadenia sa budú prijímať len pôvodne dodané položky, žiadne alternatívne náhrady nebudú akceptované, pokiaľ sa Zákazník so Spoločnosťou na tom nedohodne. V prípade, že IT Rental nedokáže nahradiť chýbajúce príslušenstvo alebo akúkoľvek chýbajúcu časť zariadenia a ak sa takéto zariadenie nemôže ďalej využívať na prenájom, zákazník je povinný uhradiť plné náklady na výmenu zariadenia. Zariadenie sa v takom prípade stáva vlastníctvom zákazníka (alebo poisťovne) a do 7 dní musí byť odvezené z priestorov Spoločnosti, v opačnom prípade sa uplatnia poplatky za skladovanie vo výške 3 EUR/deň/kus.
3.5 Zrušenie
Zákazník nesmie zrušiť Zmluvu ani nijakú jej časť pred začatím prenájmu zariadenia, pokiaľ Spoločnosť nedá písomný súhlas vrátane podmienok jej odškodnenia v prípade straty, poškodenia alebo iných škôd vzniknutých v tejto súvislosti.
3.6 Údržba
Zákazník musí upovedomiť Spoločnosť, ak je potrebná akákoľvek údržba zariadenia. Zákazník bude vykonávať bežnú údržbu, ale najprv musí na to získať písomný súhlas Spoločnosti. Inú údržba a opravy bude vykonávať Spoločnosť za podmienky, že Zákazník na svoje vlastné náklady vráti zariadenie do Spoločnosti.
4 PREDAJ ZARIADENIA
4.1 Všeobecne
S výnimkou článku č.8 Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky na zariadenie.
4.2 Zadržanie vlastníckeho práva
Vlastníctvo a akékoľvek práva s tým spojené zostávajú Spoločnosti a neprejdú na Zákazníka, pokiaľ nie je zaplatená celá predajná cena Spoločnosti bez ohľadu na (1) dodanie zariadenia Zákazníkovi alebo akémukoľvek nezávislému prepravcovi alebo inej tretej strane alebo (2) akúkoľvek inú osobu v tejto súvislosti.
5 DODÁVKA A RIZIKO
Dodávka sa bude považovať za uskutočnenú v momente, keď zariadenie opustí priestory Spoločnosti a je vyexpedované na prepravu Zákazníkovi, kedy celé riziko prechádza na Zákazníka. Spoločnosť sa bude snažiť dodržať dodacie termíny, ale čas sa nebude považovať za podstatný a Spoločnosť nebude zodpovedná za stratu, poškodenie alebo nároky spôsobené alebo vzniknuté v dôsledku nedodania v očakávanom termíne alebo omeškaným dodaním. Pri dodávkach ponúknutých ex-stock (zo skladu) musí byť zariadenie k dispozícii v deň prijatia objednávky. V prípade neočakávaného omeškania dodávky oznámi Spoločnosť túto okolnosť Zákazníkovi v čo najkratšom termíne.
6 PLATBA
a Všetky ceny uvedené buď na webstránke spoločnosti IT Rental, oznámené ústne pracovníkmi spoločnosti IT Rental alebo poskytnuté akýmikoľvek inými prostriedkami sú bez DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
b Platba môže byť vykonaná: prevodom na bankový účet Spoločnosti, alebo platbou v hotovosti pred dodaním resp. pri dodaní zariadenia. Platbu (mesačne alebo v iných vhodných intervaloch) vopred. (Platba sa musí vyjasniť pred expedíciou tovaru). 
c Všetky faktúry vystaví spoločnosť IT Rental s.r.o. a platby musia byť vykonané v jej prospech. Všetky poplatky a fakturácia budú vykonávané mesačne.
d Nedodržanie platobných podmienok bude mať za následok, že spoločnosť IT Rental si vezme späť zariadenie a vyúčtuje všetky náklady s tým spojené mimo všetkých neuhradených platieb.
e Vyššie v bode d) v prípade, že zariadenie sa vezme späť pred ukončením minimálnej doby prenájmu kvôli nezaplateniu poplatkov, budú ceny za prenájom zariadenia upravené tak, aby odrážali skutočnú dobu prenájmu.
f Spoločnosť si môže vyúčtovať a Zákazník zaplatí úroky za všetky omeškané platby vo výške 4 percentá mimo základnej sadzby Národnej banky Slovenska.
7 ZÁVADY A ZÁVÄZKY
Ak si Zákazník prenajíma alebo kupuje zariadenie, musí Spoločnosti oznámiť všetky závady na zariadení do dvadsiatich štyroch (24) hodín od jeho prebratia. Ak toto neoznámi, Spoločnosť bude nezvratne predpokladať, že zariadenie bolo prebraté u Zákazníka v dobrom stave a v každom ohľade uspokojivom pre účely Zákazníka. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, čo sa týka kvality zariadenia a vhodnosti pre účely Zákazníka. Spoločnosť nezaručuje, že zariadenie zodpovedá akémukoľvek popisu alebo špecifikáciám buď uvedeným v katalógu alebo poskytnutým ústne. Spoločnosť neakceptuje akúkoľvek zodpovednosť (okrem tej, ktorá sa nedá vylúčiť zo zákona) ohľadom nárokov akéhokoľvek druhu v dôsledku používania, povahy alebo stavu zariadenia počas doby prenájmu bez ohľadu na nedbalosť zo strany Spoločnosti. Spoločnosť za žiadnych okolností nebude zodpovedať za stratu v dôsledku nepoužívania, stratu ziskov alebo akékoľvek následné straty akéhokoľvek druhu, ktoré utrpí Zákazník alebo akákoľvek iná strana akýmkoľvek spôsobom v spojitosti so Zmluvou alebo používaním, povahou alebo stavom zariadenia. Zodpovednosť Spoločnosti vrátane zodpovednosti za porušenie Zmluvy, nedbalosť, presne vymedzenej zodpovednosti v dôsledku porušenia zákonov alebo akokoľvek inak za zariadenie a poskytnutie opravného prostriedku Zákazníkovi v tomto ohľade je ohraničená nasledovne. Spoločnosť opraví alebo vymení zariadenie alebo akúkoľvek jeho časť (mimo inštalácie) za podmienky, že zariadenie alebo akákoľvek jeho časť bude vrátené na náklady Zákazníka do Spoločnosti na kontrolu a tiež za podmienky, že takéto zariadenie alebo akákoľvek jeho časť je prijaté v Spoločnosti ako závadné od dodacej lehoty. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade nedostupnosti alebo poruchy zariadenia toto nahradiť náhradným výrobkom rovnakého alebo vyššieho štandardu. V takomto prípade zákazník bude zodpovedný za to, aby zabezpečil, že toto náhradné zariadenie je vhodné pre jeho účely. 
8 VYŠŠIA MOC
Spoločnosť nebude zodpovedná voči Zákazníkovi za stratu, poškodenie alebo iné nároky, ktoré Zákazník utrpí priamo alebo nepriamo v dôsledku neplnenia alebo omeškania v plnení akýchkoľvek záväzkov Spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ak je toto neplnenie alebo omeškanie v plnení spôsobené udalosťou, ktorá je mimo kontroly Spoločnosti. V prípade, že je Spoločnosť neschopná splniť svoje záväzky kvôli takejto vyššej moci, pošle o tom písomný oznam Zákazníkovi, v ktorom uvedie podrobnosti a obdobie, počas ktorého nebude schopná splniť svoje záväzky. 
9 ODDELITEĽNOSŤ
Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok je alebo bude neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto podmienok nie sú žiadnym spôsobom dotknuté ani oslabené. 
10 VZDANIE SA NÁROKU
Žiadne vzdanie sa nároku zo strany Spoločnosti za akékoľvek porušenie Zmluvy sa nebude považovať za vzdanie sa práv za akékoľvek ďalšie porušenie toho istého alebo ktoréhokoľvek iného ustanovenia. 
11 UKONČENIE ZMLUVY
Ak sa Zákazník omešká s platbou alebo akýmkoľvek iným spôsobom poruší Zmluvu alebo bude uvalená exekúcia na majetok alebo aktíva Zákazníka, alebo ak Zákazník vykoná alebo ponúkne akékoľvek dohody alebo urovnania s veriteľmi alebo bude zjavne insolventný alebo podnikne kroky k bankrotu, alebo sa voči nemu podá akýkoľvek návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak je Zákazník spoločnosť s ručením obmedzeným a bude vydané uznesenie alebo sa podá návrh na likvidáciu takejto spoločnosti (okrem pre účely fúzie alebo reorganizácie), alebo ak bude určený likvidátor príjemca alebo správca majetku, aktív spoločnosti alebo akejkoľvek jej časti, Spoločnosť bude oprávnená okamžite ukončiť Zmluvu a vyhlásiť všetky sumy za okamžite splatné podľa týchto podmienok za celé obdobie prenájmu respektíve vyhlásiť predajnú cenu zariadenia za okamžite splatnú. Spoločnosť môže požadovať, aby Zákazník vrátil všetky zariadenia v tom istom stave, ako boli dodané a so zohľadnením bežného opotrebovania, na riziko a náklady Zákazníka na miesto, ktoré určí Spoločnosť. Spoločnosť môže vstúpiť do priestorov, v ktorých sa nachádza zariadenie a okamžite zabaviť a odniesť zariadenie, a to bez akéhokoľvek súdneho príkazu alebo iného zákonného postupu a bez akýchkoľvek záväzkov. Nebudú tým však dotknuté všetky práva alebo právne prostriedky, ktoré sú k dispozícii Spoločnosti ohľadom nezaplatenia alebo akéhokoľvek porušenia Zmluvy a týchto podmienok zo strany Zákazníka. 
12 TECHNICKÁ PODPORA
a Technická podpora na mieste je k dispozícii v rámci miestneho rajónu za 30€ na hodinu s minimálnou dobou 1 hodina. Ďalší čas sa účtuje po polhodinách.
b Technická podpora mimo bežného pracovného času v miestnom rajóne je k dispozícii za 45€ na hodinu.
c Mimo miestneho rajónu sa všetky náklady ako napr. cestovné, ubytovanie, stravné a pod. budú účtovať vo výške skutočných nákladov.
d Ak je potrebné cestovanie mimo miestneho rajónu firemným alebo súkromným autom, bude sa účtovať 0,35 € za kilometer.
13 MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
a Spoločnosť podľa svojho vlastného uváženia môže ponúknuť zľavu z ceny za prenájom v prípade väčšieho množstva produktov. Spoločnosť rozhodne, pri akom množstve produktov, aká zľava a pre aké produkty sa zľava uplatňuje, pričom sa to môže meniť podľa okolností. V cenovej ponuke Spoločnosti bude uvedená aj zľava, ktorá je uplatniteľná pre výsledné náklady.
b Zľava môže byť poskytnutá pre konkrétne dodacie termíny a/alebo doby prenájmu. Keď sa tieto údaje zmenia buď pred alebo počas prenájmu, zákazník môže stratiť množstevnú zľavu a sadzby za prenájom sa môžu následne zrevidovať.
c Zľava sa môže zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmení množstvo zariadení pred začatím doby prenájmu.
d Ak sa dohodne zľava na základe množstva produktov a počas doby prenájmu sa toto množstvo zníži pod hranicu množstva, pre ktorú zľava ešte platí, zákazník môže stratiť všetky zľavy (alebo sa určí nižšia zľava) pre zostávajúcu dobu prenájmu na všetky produkty v rámci tejto zmluvy o prenájme.
e Zľava sa poskytuje pre jednu dobu prenájmu s jednou adresou dodania / vyzdvihnutia. Viaceré miesta dodania / vyzdvihnutia a/alebo odlišné doby prenájmu sa nemôžu kombinovať za účelom poskytnutia množstevnej zľavy, pokiaľ to nie je písomne odsúhlasené pracovníkmi spoločnosti IT Rental.
f Ak nie sú splnené platobné podmienky spoločnosti, zákazník okamžite stráca zľavu na všetky nezaplatené faktúry ako aj na zostávajúcu dobu prenájmu podľa zmluvy. Porušenie platobných podmienok tiež znamená, že zákazník nedostane nijakú zľavu na akékoľvek budúce prenájmy, pokiaľ jeho účet nebude v poriadku k spokojnosti účtovného oddelenia spoločnosti.
g Zľava je uplatniteľná iba na ceny za prenájom a nie je uplatniteľná na prepravné poplatky, prácu, opravy alebo iné služby a tovary.
14 SPOTREBNÝ MATERIÁL
a IT Rental dodá spotrebný materiál podľa potreby v závislosti od dodaného produktu. Ďalší spotrebný materiál môže byť dodaný, ak o to zákazník požiada.
b Spotrebný materiál sa bude účtovať na základe: Otvorenia / použitia zapečateného balíka (spotrebný materiál sa bude účtovať bez ohľadu na to, či bol použitý alebo nie, ak je zapečatenie balíka poškodené) Množstva spotrebného materiálu, ktoré bolo použité (aplikovateľné, ak zariadenie umožňuje merať použitie spotrebného materiálu ) Objednania zákazníkom bez ohľadu na to, či bol použitý / otvorený (aplikovateľné, ak boli objednané konkrétne položky nad normálny rozsah dodávky a ak je prenájom zrušený pred dodávkou a spotrebný materiál bol špeciálnou objednávkou pre zákazníka) 
c Ak je zariadenie vrátené a chýba spotrebný materiál, zákazníkovi bude účtovaný celý spotrebný materiál bez ohľadu na to, či bol použitý. (pokiaľ nebude vrátený do 7 dní od ukončenia prenájmu)
d Zákazník súhlasí s tým, že zaplatí všetky náklady na spotrebný materiál na konci prenájmu, alebo podľa rozhodnutia, za dohodnuté ceny alebo nahradí spotrebný materiál za rovnaké / podobné produkty do 7 dní od ukončenia prenájmu (podľa dohody s pracovníkmi spoločnosti IT Rental)
16 NADPISY
Nadpisy v týchto všeobecných obchodných podmienkach slúžia iba pre uľahčenie ich čítania a nemajú žiadny vplyv na ich interpretáciu. 
17 OZNAMY
Akékoľvek oznamy, ktoré sa musia poslať podľa týchto podmienok, musia byť v písomnej forme a zaslané na adresu registrovaného sídla druhej strany alebo na hlavnú pobočku alebo podobnú adresu, ktorá môže byť z času na čas oznámená pre tieto účely. 
18 Zákony
• a Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj a dodávku tovaru podliehajú slovenským zákonom a slovenské súdy budú mať jurisdikciu v prípade akéhokoľvek sporu v rámci Zmluvy.
• b Ak táto zmluva nie je uspokojivá, bude platiť Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).
• c Ak sa jedno z vyššie uvedených prehlási za neplatné, nebude to mať žiadny dopad na iné podmienky tejto dohody.

1 DEFINÍCIE

V týchto všeobecných obchodných podmienkach nasledujúce slová a výrazy budú mať tieto významy: "Spoločnosť" znamená IT Rental s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 67826/B s registrovaným sídlom Vyšehradská 12, Bratislava 851 06. "Zákazník" znamená zákazník Spoločnosti, ktorý si prenajíma alebo kupuje zariadenia v zmysle Zmluvy: "Zmluva" znamená zmluvu medzi zmluvnými stranami na prenájom alebo predaj zariadenia, a to na základe cenovej ponuky respektíve objednávky a potvrdenia objednávky od Spoločnosti, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto všeobecné obchodné podmienky: "Zariadenie" znamená zariadenie, ktoré Spoločnosť prenajíma alebo predáva Zákazníkovi v zmysle Zmluvy: "Cenová ponuka" znamená cenovú ponuku Spoločnosti: a "Objednávka" znamená objednávku od Zákazníka. 

 

2 VŠEOBECNE

2.1 Spoločnosť súhlasí s prenájmom respektíve predajom zariadenia v súlade so Zmluvou a so všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.2 Poskytnutie cenovej ponuky od Spoločnosti a potvrdenie objednávky Spoločnosťou je uskutočnené pod podmienkou, že Zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy bez ohľadu na čokoľvek uvedené v opačnom zmysle vo všeobecných obchodných podmienkach Zákazníka alebo v podmienkach, na ktoré sa Zákazník odvoláva, pokiaľ tieto nie sú výslovne obmenené splnomocneným zástupcom Spoločnosti v písomnej forme.

2.3 S výnimkou článku 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok, žiadny zamestnanec, zástupca alebo iný predstaviteľ Spoločnosti nie je oprávnený zriecť sa práv Spoločnosti v rámci týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ústne či iným spôsobom meniť tieto všeobecné obchodné podmienky.

2.4 Objednávky prijaté na základe cenovej ponuky alebo akokoľvek inak musia byť písomne potvrdené Spoločnosťou. Spoločnosť môže prijať objednávku v písomnej forme, telefonicky, faxom alebo cez internet, avšak objednávka je záväzná len v tom prípade, že zákazník obdrží písomné potvrdenie objednávky od spoločnosti IT Rental.

 

3 PRENÁJOM ZARIADENIA 

3.1 Podmienky prenájmu 

a Minimálna doba prenájmu je jeden deň a poplatok za ňu musí byť uhradený i v prípade, že je zariadenie vrátené pred ukončením tohto obdobia.

b Ak zákazník súhlasí s minimálnou dobou prenájmu, na základe ktorej je stanovený poplatok za prenájom, v prípade ukončenia prenájmu pred skončením tohto obdobia sa bude cena účtovať na základe skutočne dosiahnutej minimálnej doby prenájmu. Týždeň sa v tomto prípade myslí 7 kalendárnych dní.

c Ak doba prenájmu prekročí na začiatku dohodnuté minimálne obdobie stanovené zmluvou, poplatok za prenájom bude narastať podľa rovnakej sadzby, kým zákazník neoznámi nový dátum vyzdvihnutia/minimálnu dobu prenájmu. Až vtedy poplatok za prenájom poklesne tak, aby odrážal presiahnutú dobu prenájmu.

d V prípade miestneho bezplatného doručenia sa za začiatok doby prenájmu považuje deň, keď je zariadenie dodané od spoločnosti/vyzdvihnuté v spoločnosti IT Rental, a to nasledovným spôsobom (ak sa nedohodne inak). Ak sa zariadenie doručí/vyzdvihne predpoludním, doba prenájmu začína v daný deň. Ak sa zariadenie doručí/vyzdvihne popoludní, doba prenájmu začína na druhý deň.

e Ak sa na zákazníka nevzťahuje bezplatné doručenie a zariadenie je doručené prostredníctvom dopravcu, začiatok a ukončenie doby prenájmu sa stanovuje nasledovným spôsobom. V prípade štandardného doručenia na druhý deň predpoludním (s výnimkou dodávky v sobotu), doba prenájmu začína deň po expedícii. V prípade doručenia v sobotu na žiadosť zákazníka, doba prenájmu začína deň po expedícii. V prípade doručenia prostredníctvom zákazníkom dohodnutého/vyžiadaného dopravcu, doba prenájmu začína deň po expedícii.

f V prípade miestneho bezplatného vyzdvihnutia sa za ukončenie prenájmu považuje deň, keď je zariadenie vyzdvihnuté/doručené do spoločnosti alebo spoločnosťou IT Rental, a to nasledovným spôsobom. Ak je zariadenie vyzdvihnuté/doručené predpoludním, doba prenájmu končí predchádzajúci deň. Ak je zariadenie vyzdvihnuté/doručené popoludní, doba prenájmu končí daným dňom. V prípade miestneho vyzdvihnutia sa za koniec doby prenájmu považuje deň, keď zákazník oznámi, že zariadenie je pripravené na vyzdvihnutie, t. j. predpoludním alebo popoludní.

g Ak sa na Zákazníka nevzťahuje bezplatné doručenie a zariadenie vyzdvihne dopravca IT Rental, ukončenie doby prenájmu sa stanovuje nasledovným spôsobom. Doba prenájmu končí v deň, keď je zariadenie vyzdvihnuté. Ak zariadenie vráti dopravca zákazníka, doba prenájmu končí deň pred prijatím v spoločnosti IT Rental. 

h V prípade zahraničného prenájmu môžu strany uzavrieť zvláštne dojednanie stanovujúce začiatok a koniec doby prenájmu so zreteľom na čas doručenia. Dané dohody budú podľa jednotlivých prípadov uzatvárať zamestnanci IT Rental.

i V prípade, že sa zariadenie vracia kvôli nefunkčnosti prostredníctvom dopravcu zákazníka, je zákazník povinný uistiť sa, že je zariadenie doručené, v opačnom prípade sa mu budú účtovať ďalšie poplatky za prenájom.

j Ak zariadenie nemôže byť doručené zákazníkovi/ vyzdvihnuté od zákazníka z akýchkoľvek príčin, avšak bez zavinenia dopravcu, doba prenájmu začína v deň, keď malo byť zariadenie doručené zákazníkovi a končí sa deň pred prevzatím spoločnosťou IT Rental.

k Ak Zariadenie nemôže byť vyzdvihnuté od zákazníka/doručené zákazníkovi z dôvodu jeho neprítomnosti/neschopnosti prijať/odovzdať zariadenie, všetky dodatočne vzniknuté náklady, a to vrátane, nie však výlučne nezaplatených poplatkov za vyzdvihnutie, nákladov na dodatočné doručenie a dodatočných nákladov prenájmu zaplatí zákazník.

3.2 Poplatky za prenájom

a Poplatky za prenájom sú uvedené v cenníku prenájmu zariadení Spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo písomným oznámením Zákazníkovi meniť poplatky za prenájom Zariadení, ktoré sú už v prenájme.

b Minimálna doba prenájmu je jeden deň.

c Cenové ponuky musí Spoločnosť po prijatí objednávky potvrdiť. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek náhodné chyby a/alebo vypustenia a cenové ponuky alebo faktúry.

d Poplatky za prenájom sú stanovené podľa uváženia Spoločnosti. Spoločnosť však nezmení poplatky za prenájom uvedené v cenovej ponuke za podmienky, že objednávka je prijatá do 30 dní od dátumu cenovej ponuky, ak Spoločnosť písomne neoznámi inak.

e Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť poplatky za prenájom, ak sa zmenia podmienky v čase od dátumu cenovej ponuky do termínu doručenia.

f Poplatky za prenájom uvedené v cenovej ponuke ako "FOB Foreign Port" nezahŕňajú CIF, poplatky za colné odbavenie, daň z pridanej hodnoty ani žiadne iné dane, clá alebo poplatky za doručenie, ktoré sa účtujú zvlášť.

g Zákazník sa vzdáva akýchkoľvek a všetkých existujúcich a budúcich nárokov a práv ohľadne započítania protipohľadávok za poplatky za prenájom alebo akékoľvek iné poplatky (vrátane úrokov) splatné podľa tejto Zmluvy a zaväzuje sa k úhrade poplatkov za prenájom a akýchkoľvek iných splatných záväzkov podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na akékoľvek nároky ohľadne protipohľadávok alebo protinároky na strane Zákazníka voči Spoločnosti.

3.3 Vlastníctvo

Zariadenie zostáva vo vlastníctve Spoločnosti a Zákazníkovi je poskytované výhradne na prenájom. Spoločnosť môže poskytnúť Zákazníkovi zariadenie na odpredaj.

3.4 Povinnosti Zákazníka

Počas trvania Zmluvy sa Zákazník zaväzuje:

a stále mať zariadenie na adrese doručenia, ktorá je uvedená v Zmluve, nepremiestňovať ho z tejto adresy bez predchádzajúceho písomného oznámenia Spoločnosti o zmene miesta určenia a v žiadnom prípade nedovoliť prenos zariadenia do akejkoľvek krajiny, ktorú zakazuje Ministerstvo hospodárstva.

b nepostúpiť Zmluvu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

c povoliť splnomocnenému zástupcovi Spoločnosti v akomkoľvek primeranom čase vstup do priestorov alebo na plavidlo, kde je možné vykonať kontrolu, údržbu, opravu alebo testovanie zariadenia.

d na požiadanie zaplatiť Spoločnosti všetky náklady, poplatky a výdavky, ktoré vznikli z dôvodu porušenia ktorejkoľvek zo všeobecných obchodných podmienok, a to vrátane, nie však výlučne, všetkých nákladov, poplatkov a výdavkov vzniknutých z dôvodu zisťovania umiestnenia Zariadenia.

e prevziať plnú zodpovednosť a primeranú starostlivosť o zariadenie, udržiavať ho v dobrom stave a nevystavovať ho nesprávnemu používaniu (s výnimkou normálneho opotrebovania) a nahradiť Spoločnosti škody v prípade akejkoľvek straty alebo poškodenia zariadenia.

f dôkladne dodržiavať všetky inštrukcie a návody na používanie, ktoré Spoločnosť doručí spolu so zariadením.

g podniknúť všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby v prípade správneho používania zariadenia vylúčil akékoľvek riziko poškodenia zdravia a zaistil jeho bezpečnosť.

h zabezpečiť, aby sa zariadenie používalo vhodným spôsobom a osobami, ktoré ho vedia náležite obsluhovať.

i umožniť Spoločnosti kontrolu a/alebo opravu zariadenia na základe oznamu.

j uchovať na zariadení identifikačné číslo, značku alebo akýkoľvek štítok Spoločnosti a akéhokoľvek výrobcu, ktoré sa nachádzajú, alebo by sa mali nachádzať na zariadení.

k na vlastné náklady vybaviť a udržiavať náležité poistenie zariadenia, ktoré vyhovuje Spoločnosti. Poistenie musí pokrývať všetky straty a poškodenia zariadenia a všetky s tým súvisiace riziká vo vzťahu k tretím stranám. Poistenie musí začať od času a dátumu expedície, trvať počas celej doby prenájmu až do a vrátane dňa, keď je zariadenie doručené späť a prijatie písomne potvrdené Spoločnosťou. Spoločnosť má právo vyžiadať si doklad o výške poistného krytia pred začatím doby prenájmu alebo kedykoľvek počas jej trvania. V prípade straty zariadenia alebo takého rozsahu poškodenia, že oprava je neekonomická, a ak plná náhrada bola vyúčtovaná Zákazníkovi a on ju vyplatil, takto poškodené zariadenie sa stáva vlastníctvom Zákazníka (alebo jeho poisťovne). IT Rental môže po vlastnom uvážení ponúknuť Zákazníkovi odkúpenie odpísaného zariadenia za cenu, na ktorej sa dohodnú. Ak takto poškodené zariadenie Spoločnosť neodkúpi, Zákazník (alebo jeho poisťovňa) musí do 7 dní zariadenie odstrániť z priestorov Spoločnosti. Po prekročení tejto doby musí zaplatiť poplatky za skladovanie vo výške 3 EUR/deň/kus.

l písomne oznámiť Spoločnosti akúkoľvek stratu, poškodenie alebo iné škody na zariadení a na požiadanie nahradiť Spoločnosti škody do 30 dní od vyskytnutia týchto udalostí. Spoločnosť Zákazníkovi účtuje plný poplatok za prenájom Zariadenia, kým neprijme túto platbu. Zákazník je podľa tohto ustanovenia povinný zaplatiť plné náklady na výmenu zariadenia.

m nepredať, nepostúpiť, neprenajať ďalej, nepresunúť alebo nezaťažiť/nezaložiť zariadenie alebo ktorúkoľvek jeho časť ako svoj majetok alebo Zmluvu alebo jej časť počas celej doby prenájmu.

n nerobiť nijaké zmeny, modifikácie alebo technické úpravy na zariadení a v súlade s článkom 3.6 sa nesmie pokúšať ho opraviť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť plné náklady spojené s náhradou v prípade, že nevráti Spoločnosti akúkoľvek položku alebo nenahraditeľný materiál.

o žiadnym činom alebo nedodržaním svojich záväzkov nedopustiť, aby sa zariadenie stalo predmetom zabavenia, exekúcie alebo iných právnych úkonov alebo aby bol vymenovaný jeho správca alebo podaný návrh na vymenovanie správcu zariadenia

p platiť všetky clá a dane týkajúce sa zriadenia včas.

q zabezpečiť, že na základe podmienok žiadnej hypotéky, bremena alebo dlžobného úpisu alebo vo vzťahu k zákazníkovým aktívam alebo k akýmkoľvek priestorom alebo plavidlu, kde je zariadenie nainštalované alebo skladované, nevznikajú a nie sú uplatniteľné v súčasnosti alebo v budúcnosti žiadne práva vzťahujúce sa na zariadenie bez ohľadu na to, že zariadenie tam môže byť alebo bude pevne zabudované. Zákazník súhlasí s tým, že Spoločnosť má právo občas upovedomiť veriteľa o prenájme zariadenia a o týchto všeobecných obchodných podmienkach, ak to uzná za vhodné.

r po ukončení doby prenájmu vrátiť zariadenie Spoločnosti nezaťažený nijakým dlhom, v dobrom stave, kompletne v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom Akékoľvek chýbajúce príslušenstvo a/alebo obaly/škatule, ktoré nebude vrátené do 7 dní od ukončenia doby prenájmu, sa bude účtovať. Pri vrátení zariadenia sa budú prijímať len pôvodne dodané položky, žiadne alternatívne náhrady nebudú akceptované, pokiaľ sa Zákazník so Spoločnosťou na tom nedohodne. V prípade, že IT Rental nedokáže nahradiť chýbajúce príslušenstvo alebo akúkoľvek chýbajúcu časť zariadenia a ak sa takéto zariadenie nemôže ďalej využívať na prenájom, zákazník je povinný uhradiť plné náklady na výmenu zariadenia. Zariadenie sa v takom prípade stáva vlastníctvom zákazníka (alebo poisťovne) a do 7 dní musí byť odvezené z priestorov Spoločnosti, v opačnom prípade sa uplatnia poplatky za skladovanie vo výške 3 EUR/deň/kus.

3.5 Zrušenie

Zákazník nesmie zrušiť Zmluvu ani nijakú jej časť pred začatím prenájmu zariadenia, pokiaľ Spoločnosť nedá písomný súhlas vrátane podmienok jej odškodnenia v prípade straty, poškodenia alebo iných škôd vzniknutých v tejto súvislosti.

3.6 Údržba

Zákazník musí upovedomiť Spoločnosť, ak je potrebná akákoľvek údržba zariadenia. Zákazník bude vykonávať bežnú údržbu, ale najprv musí na to získať písomný súhlas Spoločnosti. Inú údržba a opravy bude vykonávať Spoločnosť za podmienky, že Zákazník na svoje vlastné náklady vráti zariadenie do Spoločnosti.

 

4 PREDAJ ZARIADENIA

4.1 Všeobecne

S výnimkou článku č.8 Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky na zariadenie.

4.2 Zadržanie vlastníckeho práva

Vlastníctvo a akékoľvek práva s tým spojené zostávajú Spoločnosti a neprejdú na Zákazníka, pokiaľ nie je zaplatená celá predajná cena Spoločnosti bez ohľadu na (1) dodanie zariadenia Zákazníkovi alebo akémukoľvek nezávislému prepravcovi alebo inej tretej strane alebo (2) akúkoľvek inú osobu v tejto súvislosti.

 

5 DODÁVKA A RIZIKO

Dodávka sa bude považovať za uskutočnenú v momente, keď zariadenie opustí priestory Spoločnosti a je vyexpedované na prepravu Zákazníkovi, kedy celé riziko prechádza na Zákazníka. Spoločnosť sa bude snažiť dodržať dodacie termíny, ale čas sa nebude považovať za podstatný a Spoločnosť nebude zodpovedná za stratu, poškodenie alebo nároky spôsobené alebo vzniknuté v dôsledku nedodania v očakávanom termíne alebo omeškaným dodaním. Pri dodávkach ponúknutých ex-stock (zo skladu) musí byť zariadenie k dispozícii v deň prijatia objednávky. V prípade neočakávaného omeškania dodávky oznámi Spoločnosť túto okolnosť Zákazníkovi v čo najkratšom termíne.

 

6 PLATBA

a Všetky ceny uvedené buď na webstránke spoločnosti IT Rental, oznámené ústne pracovníkmi spoločnosti IT Rental alebo poskytnuté akýmikoľvek inými prostriedkami sú bez DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

b Platba môže byť vykonaná: prevodom na bankový účet Spoločnosti, alebo platbou v hotovosti pred dodaním resp. pri dodaní zariadenia. Platbu (mesačne alebo v iných vhodných intervaloch) vopred. (Platba sa musí vyjasniť pred expedíciou tovaru). 

c Všetky faktúry vystaví spoločnosť IT Rental s.r.o. a platby musia byť vykonané v jej prospech. Všetky poplatky a fakturácia budú vykonávané mesačne.

d Nedodržanie platobných podmienok bude mať za následok, že spoločnosť IT Rental si vezme späť zariadenie a vyúčtuje všetky náklady s tým spojené mimo všetkých neuhradených platieb.

e Vyššie v bode d) v prípade, že zariadenie sa vezme späť pred ukončením minimálnej doby prenájmu kvôli nezaplateniu poplatkov, budú ceny za prenájom zariadenia upravené tak, aby odrážali skutočnú dobu prenájmu.

f Spoločnosť si môže vyúčtovať a Zákazník zaplatí úroky za všetky omeškané platby vo výške 4 percentá mimo základnej sadzby Národnej banky Slovenska.

7 ZÁVADY A ZÁVÄZKY

Ak si Zákazník prenajíma alebo kupuje zariadenie, musí Spoločnosti oznámiť všetky závady na zariadení do dvadsiatich štyroch (24) hodín od jeho prebratia. Ak toto neoznámi, Spoločnosť bude nezvratne predpokladať, že zariadenie bolo prebraté u Zákazníka v dobrom stave a v každom ohľade uspokojivom pre účely Zákazníka. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, čo sa týka kvality zariadenia a vhodnosti pre účely Zákazníka. Spoločnosť nezaručuje, že zariadenie zodpovedá akémukoľvek popisu alebo špecifikáciám buď uvedeným v katalógu alebo poskytnutým ústne. Spoločnosť neakceptuje akúkoľvek zodpovednosť (okrem tej, ktorá sa nedá vylúčiť zo zákona) ohľadom nárokov akéhokoľvek druhu v dôsledku používania, povahy alebo stavu zariadenia počas doby prenájmu bez ohľadu na nedbalosť zo strany Spoločnosti. Spoločnosť za žiadnych okolností nebude zodpovedať za stratu v dôsledku nepoužívania, stratu ziskov alebo akékoľvek následné straty akéhokoľvek druhu, ktoré utrpí Zákazník alebo akákoľvek iná strana akýmkoľvek spôsobom v spojitosti so Zmluvou alebo používaním, povahou alebo stavom zariadenia. Zodpovednosť Spoločnosti vrátane zodpovednosti za porušenie Zmluvy, nedbalosť, presne vymedzenej zodpovednosti v dôsledku porušenia zákonov alebo akokoľvek inak za zariadenie a poskytnutie opravného prostriedku Zákazníkovi v tomto ohľade je ohraničená nasledovne. Spoločnosť opraví alebo vymení zariadenie alebo akúkoľvek jeho časť (mimo inštalácie) za podmienky, že zariadenie alebo akákoľvek jeho časť bude vrátené na náklady Zákazníka do Spoločnosti na kontrolu a tiež za podmienky, že takéto zariadenie alebo akákoľvek jeho časť je prijaté v Spoločnosti ako závadné od dodacej lehoty. Spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade nedostupnosti alebo poruchy zariadenia toto nahradiť náhradným výrobkom rovnakého alebo vyššieho štandardu. V takomto prípade zákazník bude zodpovedný za to, aby zabezpečil, že toto náhradné zariadenie je vhodné pre jeho účely. 

 

8 VYŠŠIA MOC

Spoločnosť nebude zodpovedná voči Zákazníkovi za stratu, poškodenie alebo iné nároky, ktoré Zákazník utrpí priamo alebo nepriamo v dôsledku neplnenia alebo omeškania v plnení akýchkoľvek záväzkov Spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ak je toto neplnenie alebo omeškanie v plnení spôsobené udalosťou, ktorá je mimo kontroly Spoločnosti. V prípade, že je Spoločnosť neschopná splniť svoje záväzky kvôli takejto vyššej moci, pošle o tom písomný oznam Zákazníkovi, v ktorom uvedie podrobnosti a obdobie, počas ktorého nebude schopná splniť svoje záväzky. 

 

9 ODDELITEĽNOSŤ

Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok je alebo bude neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto podmienok nie sú žiadnym spôsobom dotknuté ani oslabené. 

 

10 VZDANIE SA NÁROKU

Žiadne vzdanie sa nároku zo strany Spoločnosti za akékoľvek porušenie Zmluvy sa nebude považovať za vzdanie sa práv za akékoľvek ďalšie porušenie toho istého alebo ktoréhokoľvek iného ustanovenia. 

 

11 UKONČENIE ZMLUVY

Ak sa Zákazník omešká s platbou alebo akýmkoľvek iným spôsobom poruší Zmluvu alebo bude uvalená exekúcia na majetok alebo aktíva Zákazníka, alebo ak Zákazník vykoná alebo ponúkne akékoľvek dohody alebo urovnania s veriteľmi alebo bude zjavne insolventný alebo podnikne kroky k bankrotu, alebo sa voči nemu podá akýkoľvek návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak je Zákazník spoločnosť s ručením obmedzeným a bude vydané uznesenie alebo sa podá návrh na likvidáciu takejto spoločnosti (okrem pre účely fúzie alebo reorganizácie), alebo ak bude určený likvidátor príjemca alebo správca majetku, aktív spoločnosti alebo akejkoľvek jej časti, Spoločnosť bude oprávnená okamžite ukončiť Zmluvu a vyhlásiť všetky sumy za okamžite splatné podľa týchto podmienok za celé obdobie prenájmu respektíve vyhlásiť predajnú cenu zariadenia za okamžite splatnú. Spoločnosť môže požadovať, aby Zákazník vrátil všetky zariadenia v tom istom stave, ako boli dodané a so zohľadnením bežného opotrebovania, na riziko a náklady Zákazníka na miesto, ktoré určí Spoločnosť. Spoločnosť môže vstúpiť do priestorov, v ktorých sa nachádza zariadenie a okamžite zabaviť a odniesť zariadenie, a to bez akéhokoľvek súdneho príkazu alebo iného zákonného postupu a bez akýchkoľvek záväzkov. Nebudú tým však dotknuté všetky práva alebo právne prostriedky, ktoré sú k dispozícii Spoločnosti ohľadom nezaplatenia alebo akéhokoľvek porušenia Zmluvy a týchto podmienok zo strany Zákazníka. 

 

12 TECHNICKÁ PODPORA

a Technická podpora na mieste je k dispozícii v rámci miestneho rajónu za 30€ na hodinu s minimálnou dobou 1 hodina. Ďalší čas sa účtuje po polhodinách.

b Technická podpora mimo bežného pracovného času v miestnom rajóne je k dispozícii za 45€ na hodinu.

c Mimo miestneho rajónu sa všetky náklady ako napr. cestovné, ubytovanie, stravné a pod. budú účtovať vo výške skutočných nákladov.

d Ak je potrebné cestovanie mimo miestneho rajónu firemným alebo súkromným autom, bude sa účtovať 0,35 € za kilometer.

 

13 MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

a Spoločnosť podľa svojho vlastného uváženia môže ponúknuť zľavu z ceny za prenájom v prípade väčšieho množstva produktov. Spoločnosť rozhodne, pri akom množstve produktov, aká zľava a pre aké produkty sa zľava uplatňuje, pričom sa to môže meniť podľa okolností. V cenovej ponuke Spoločnosti bude uvedená aj zľava, ktorá je uplatniteľná pre výsledné náklady.

b Zľava môže byť poskytnutá pre konkrétne dodacie termíny a/alebo doby prenájmu. Keď sa tieto údaje zmenia buď pred alebo počas prenájmu, zákazník môže stratiť množstevnú zľavu a sadzby za prenájom sa môžu následne zrevidovať.

c Zľava sa môže zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmení množstvo zariadení pred začatím doby prenájmu.

d Ak sa dohodne zľava na základe množstva produktov a počas doby prenájmu sa toto množstvo zníži pod hranicu množstva, pre ktorú zľava ešte platí, zákazník môže stratiť všetky zľavy (alebo sa určí nižšia zľava) pre zostávajúcu dobu prenájmu na všetky produkty v rámci tejto zmluvy o prenájme.

e Zľava sa poskytuje pre jednu dobu prenájmu s jednou adresou dodania / vyzdvihnutia. Viaceré miesta dodania / vyzdvihnutia a/alebo odlišné doby prenájmu sa nemôžu kombinovať za účelom poskytnutia množstevnej zľavy, pokiaľ to nie je písomne odsúhlasené pracovníkmi spoločnosti IT Rental.

f Ak nie sú splnené platobné podmienky spoločnosti, zákazník okamžite stráca zľavu na všetky nezaplatené faktúry ako aj na zostávajúcu dobu prenájmu podľa zmluvy. Porušenie platobných podmienok tiež znamená, že zákazník nedostane nijakú zľavu na akékoľvek budúce prenájmy, pokiaľ jeho účet nebude v poriadku k spokojnosti účtovného oddelenia spoločnosti.

g Zľava je uplatniteľná iba na ceny za prenájom a nie je uplatniteľná na prepravné poplatky, prácu, opravy alebo iné služby a tovary.

 

14 SPOTREBNÝ MATERIÁL

a IT Rental dodá spotrebný materiál podľa potreby v závislosti od dodaného produktu. Ďalší spotrebný materiál môže byť dodaný, ak o to zákazník požiada.

b Spotrebný materiál sa bude účtovať na základe: Otvorenia / použitia zapečateného balíka (spotrebný materiál sa bude účtovať bez ohľadu na to, či bol použitý alebo nie, ak je zapečatenie balíka poškodené) Množstva spotrebného materiálu, ktoré bolo použité (aplikovateľné, ak zariadenie umožňuje merať použitie spotrebného materiálu ) Objednania zákazníkom bez ohľadu na to, či bol použitý / otvorený (aplikovateľné, ak boli objednané konkrétne položky nad normálny rozsah dodávky a ak je prenájom zrušený pred dodávkou a spotrebný materiál bol špeciálnou objednávkou pre zákazníka) 

c Ak je zariadenie vrátené a chýba spotrebný materiál, zákazníkovi bude účtovaný celý spotrebný materiál bez ohľadu na to, či bol použitý. (pokiaľ nebude vrátený do 7 dní od ukončenia prenájmu)

d Zákazník súhlasí s tým, že zaplatí všetky náklady na spotrebný materiál na konci prenájmu, alebo podľa rozhodnutia, za dohodnuté ceny alebo nahradí spotrebný materiál za rovnaké / podobné produkty do 7 dní od ukončenia prenájmu (podľa dohody s pracovníkmi spoločnosti IT Rental)

16 NADPISY

Nadpisy v týchto všeobecných obchodných podmienkach slúžia iba pre uľahčenie ich čítania a nemajú žiadny vplyv na ich interpretáciu. 

 

17 OZNAMY

Akékoľvek oznamy, ktoré sa musia poslať podľa týchto podmienok, musia byť v písomnej forme a zaslané na adresu registrovaného sídla druhej strany alebo na hlavnú pobočku alebo podobnú adresu, ktorá môže byť z času na čas oznámená pre tieto účely. 

 

18 Zákony

• a Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj a dodávku tovaru podliehajú slovenským zákonom a slovenské súdy budú mať jurisdikciu v prípade akéhokoľvek sporu v rámci Zmluvy.

• b Ak táto zmluva nie je uspokojivá, bude platiť Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

• c Ak sa jedno z vyššie uvedených prehlási za neplatné, nebude to mať žiadny dopad na iné podmienky tejto dohody.